Érettségi- kedvezmények a szakértői bizottság javaslata alapján

2016.01.11 22:26

Az érettségi vizsgák közeledtével fontos tisztában lenni azzal, milyen kedvezmények járnak a tanulási nehézséggel küzdő tanulóknal. Legrövidebb válasz az, hogy az a kedvezmény illeti meg őket a vizsgán, amit a tanulmányaik során már eddig is megkaptak. A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról rendelkezik a kedvezmények igénybe vételéről. A legfontosabb kedvezmények a következők:

 • ha a vizsgázót tanulmányai során egy tantárgyból, vagy tantárgyrészből mentesítették az értékelés, minősítés, osztályozás alól, akkor az érettségi vizsgán az adott tantárgy helyett másikat választhat
 • az írásbeli beszámolót szóbelivel válthatja fel
 • a szóbeli beszámolót írásbeli beszámolóval helyettesítheti
 • az írásbeli feladatok kidolgozására megszabott idő legfeljebb 60 perccel meghosszabítható
 • a szóbeli vizsgán a felkészülési-gondolkodási idő (ami tantárgyanként 30 perc) legfeljebb 20 perccel megnövelhető
 • a tanulmányai során használt segédeszközt használhatja
 • a szóbeli vizsgát írásban is leteheti
Nagyon fontos, hogy ezek a kedvezmények csak akkor kérhetőek, ha azok megfelelői a szakértői bizottság által kiadott szakvéleményben szerepelnek! A szakértői vélemények ritkán tartalmaznak kifejezetten az érettségi vizsgára vonatkozó javaslatokat, de a szakvélemény javaslatai az érezttségin is alkalmazhatóak. Nézzük konkrét példákon! Ha a szakértői vélemény azt tartalmazza, hogy 
 • a tanulót mentesítsék matematika tantárgyból az értékelés alól, akkor érettségin matematika tantárgy helyett más tantárgyat választhat
 • szóbeli felelet helyett az írásbeli számonkérést javasolják, akkor érettségin a szóbeli beszámolót írásbeli beszámolóval helyettesítheti
 • írásbeli munkáihoz többletidőt biztosítsanak, akkor a vizsgán is kérhető a többletidő biztosítása
Itt hívnám föl a figyelmet arra, hogy a kedvezményeket az iskola igazgatójától kérni kell, az nem jár automatikusan! Az érettségi vizsgák sok szervezést igényelnek, a speciális, a szakértői vélemények alapján járó kedvezmények biztosítása pedig külön előkészületet igényel (pl. speciális eszköz biztosítása, több tanár megbízása, stb.)
 
Akkor mi is a teendő szülőként, vagy nagykorú érettségizőként?
 1. Érdeklődjünk az iskolában, hogy mi a teendőnk (határidő, formátum, stb.)!
 2. Olvassuk el az érettségire vonatkozó kormányrendelet ide tartozó paragrafusait, hogy a kedvezményekkel tisztában legyünk! (lásd lentebb)
 3. Nézzük át a szakértői véleményt, különös tekintettel az érvényesség idejét, és a javaslati részt!
 4. Gondoljuk át, hogy melyek azok a javaslatok, amelyeket az érettségi vizsgán is szeretnénk igénybe venni! 
 5. Írjuk meg a kérelmet! Tartsuk szem előtt, hogy nagykorú vizsgázó nevében nem járhat el, nem írhat alá szülő, gondviselő!
 6. Az engedélyt kérjük írásos formában az igazgatótól!
A kérelmet az érettségi vizsgára történő jelentkezéssel együtt kell leadni. A május-júniusi érettségi vizsgaidőszakra jelentkezés határideje február 15., az október-novemberi vizsgaidőszakra szeptember 5.
                                                                                                                                                                                       Szabóné Árvai Andrea  
 
 
 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

1. §1 E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 6. §-a alapján szervezett gimnáziumi és a szakközépiskolai (a továbbiakban a gimnázium és a szakközépiskola együtt: középiskola) érettségi vizsgák előkészítésére, megszervezésére, lebonyolítására, az érettségi vizsgára történő jelentkezésre, a vizsgázók teljesítményének értékelésére, az érettségi vizsgával összefüggő ügyviteli tevékenységre (a továbbiakban e rendelet: vizsgaszabályzat).

 

6. § (7)21 Ha a vizsgázót a közoktatásról szóló törvény 30. § (9) bekezdése alapján a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból mentesítették a középiskolában az értékelés, minősítés alól, vagy az Nkt. 56. § (1) bekezdése alapján a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból középiskolában mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól, akkor az adott tantárgy helyett a vizsgázó egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát. A vizsgázó részére - a szakértői bizottság szakvéleménye alapján - kérelmére engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását, és biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt.

 

19. §143 (1) Az írásbeli feladatok kidolgozásához - ha a részletes követelmény és vizsgaleírás másképp nem rendelkezik - a vizsgázónak vizsgatárgyanként rendelkezésre álló maximális idő,133

a) középszintű vizsga esetén három óra (180 perc),

b)134 emelt szintű vizsga, továbbá a vizsga szintjétől függetlenül magyar nyelv és irodalom, valamint az anyanyelv (nemzetiségi nyelv) és irodalom vizsgatárgy esetén négy óra (240 perc).

(2)135 Az írásbeli vizsga idejére a részletes követelmény és vizsgaleírás két óránál (120 perc) rövidebb időt nem állapíthat meg.

(3) Ha az írásbeli vizsgát bármilyen esemény megzavarja, a kiesett idővel a rendelkezésre álló időt meg kell növelni.

(4)136 Ha az írásbeli vizsgán több feladatlapot kell megoldani, az egyes vizsgatárgyak írásbeli vizsgájához rendelkezésre álló idő felhasználásához, felosztásához a feladatlap további rendelkezéseket állapíthat meg.

 

20. § (7)150 A 6. § (7) bekezdése szerint a vizsgázó kérelmére, az igazgató engedélye alapján

a) a 19. § (1) bekezdésben meghatározott időt legfeljebb egy órával (60 perc) meg kell növelni,

b) lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt (pl. számítógép, írógép) használja,

c) engedélyezni kell, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli beszámolót tegyen, vagy a szóbeli vizsgát írásban teljesítse,

d)141 a tanuló a vizsgán mentesülhet az értékelés egy vagy több része alól, amennyiben a középiskolában a megfelelő tantárgyból nem mentesítették az értékelés, minősítés egésze alól.

35. § (2)207 Minden vizsgázónak - az idegen nyelv kivételével - vizsgatárgyanként harminc perc gondolkodási időt kell biztosítani a felkészülésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania.

 

37. §216 (1)217 A 6. § (7) bekezdése alapján a vizsgázó kérelmére, az igazgató engedélye alapján

a) a 35. § (2) bekezdésben meghatározott időt legfeljebb húsz perccel meg kell növelni,

b) engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsgát írásban tegye le,

c)218 lehetővé kell tenni, hogy a vizsga során az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt (pl. számítógép) használja,

d)219 a tanuló a vizsgán mentesülhet az értékelés egy vagy több része alól, ha a középiskolában a megfelelő tantárgyból nem mentesítették az értékelés, minősítés egésze alól.

(2) Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után, külön helyiségben, felügyelő tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére középszintű vizsga esetén harminc percet, emelt szintű vizsga esetén negyven percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a kérdező tanár felolvassa.

(3)220 Ha a vizsgázónak a 6. § (7) bekezdése (…) alapján engedélyezték, hogy az írásbeli vagy a gyakorlati vizsgarész helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga írásbeli vagy gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kihúzása előtt legalább tíz perc pihenőidőt kell adni. A vizsgázó a pihenőidő alatt a vizsgatermet nem hagyhatja el. Amennyiben a vizsgázó a gyakorlati vizsgarészt szóbeli vizsgarésszel pótolja, a törzslapján, az érettségi bizonyítványában, tanúsítványában ezt a tényt - záradék formájában - fel kell tüntetni.

 

Forrás: www.netjogtár.hu (2016. január 11.)